Not going to the doctor.

I’m kinda lazy today. Not going to the doctor – fuck my monthly Xeplion injection.

Gonna go craaaaazyyyyyyyyyyyyy.